Adatvédelmi Tájékoztató

Az Eurovid Trading Kft. adatvédelmi szabályzata

Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk a magánélet védelmére és személyes adatai biztonságára a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 rendelete (2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az Eurovid Kft. az adatokért felelős adatkezelő.
Jelen tájékoztató célja a személyes adatok bizalmas kezelése, továbbá kiemelten fontosnak tartjuk partnereink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne jelen tájékozgatóval kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.
A jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban fenntartjuk annak a jogát, hogy a jelen tájékoztató bármikor megváltoztatható.

Adatkezelő adatai

Név: Eurovid Kft.
Székhely: 6237 Kecel, Mozgó u. 61-65.
Cégjegyzékszám: 03-09-125286
Adószám: 24129819-2-03
Telefonszám: +36 70 7766889
E-mail: info@eurovid.hu
Honlap: www.eurovid.hu

Fogalommeghatározások:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Cookie-k (sütik):

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés:

Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket biztosítják. A böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a bezárásig). Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Kapcsolat űrlap a weboldalon

Érintettek köre: Látogató a honlapon, aki a Kapocslat menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt küld.
Adatkezelés jogalapja: Látogató önkéntes hozzájárulása.
Adatkezelés célja: A Látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről, honlap elemzése.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám (nem kötelező megadni), továbbá az üzenetben a Látogató által megadott egyéb nem kért adatok.

Adatfeldolgozók:

Cégünk a honlapja fenntartásához saját szervert használ, további külső adatfeldolgozót erre a célra nem vesz igénybe.

Honlapszerkesztő és -karbantartó

Cégnév: AD Design Solutions Kft.
Székhely: Debrecen, Kishegyesi út 40.
Cégjegyzékszám: 09-09-019566
Adószám: 22918077-2-09
Telefonszám: +36303347820

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés, szállítás

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefonszám: +3617678200

Cégnév: DPD Hungária Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-888141
Adószám: 13034283-2-42
Telefonszám: +3615016200

Könyvelés és bérszámfejtés

Cégnév: AN-DAT AUDIT KFT.
Székhely: 6200 Kiskőrös, Vízmű utca 20.
Cégjegyzékszám: 03-09-121405
Adószám: 23065718-1-03
Telefonszám: +36309789531

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 3613911400
Fax: +3613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre jelen tájékoztatóban nem találja a választ, kérjük, keressen bennünket írásban!